HOU.SV.STARTUP – 2022: Hướng dẫn Tham gia Vòng Bình chọn

1. Cổng bình chọn: http://startup.hou.edu.vn 2. Thời gian đăng hồ sơ dự án lên cổng bình chọn: Từ 17h00, ngày 17/10 đến trước 23h00 ngày 18/10/2022 3. Thời gian mở cổng bình chọn: 12h00, ngày 19/10/2022 4. Thời gian bình chọn: Từ 12h00, ngày 19/10 đến 12h00, ngày 24/10/2022 5. Cách thức đăng hồ sơ dự án lên cổng bình chọn: Bước 1: Trưởng nhóm dự án đăng nhập vào …