GFU – German For U

Bình chọn dự án

Thời gian bình chọn từ 12h ngày 27/10/2023 đến ngày 12h ngày 02/11/2023.

Vui lòng đăng nhập để bình chọn cho dự án này! Bấm để đăng nhập/đăng ký

GFU - German For U

GFU - German For U cung cấp các lớp học tiếng Đức linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và thời gian của học viên.

Phan Thanh Lâm

THỐNG KÊ BÌNH CHỌN

Tổng điểm: 8,310

Tổng lượt bình chọn: 556

Tính khả thi(TBC): 5

Tính độc đáo, sáng tạo(TBC): 5

Tính ứng dụng(TBC): 5

Dữ liệu cập nhật lúc 2023-11-02 11:59:59